info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Verzending en betaling
De verzendkosten worden bij het afrekenen automatisch toegevoegd. De verzendkosten zijn inclusief de kosten voor de retourzending. U hoeft deze dus niet zelf voor te schieten om daarna te reclameren. Verzendkosten zijn niet van toepassing bij geaccrediteerde monstername op locatie uitgevoerd door PWRA BV of een van haar partners.

Herroepingsrecht
Je kunt je binnen 14 dagen na aankoop zonder reden op de overeenkomst herroepen. Als je de overeenkomst herroept, krijg je het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen €5,95 per pakket en wordt van het aankoopbedrag ingehouden. Wij storten het bedrag terug naar dezelfde bankrekening als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht.

Wanneer heb je geen recht op herroeping meer:
Als jij na 14 dagen het pakketje hebt ontvangen en geen blijk hebt gegeven de opdracht te willen annuleren. Door de bestelling af te ronden stem je ermee in dat je recht op herroeping vervalt als het monster na retourzending in behandeling is genomen bij het laboratorium.

Raad voor Accreditatie
De tests van PWRA BV worden verwerkt door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Privacyverklaring
PWRA BV, gevestigd aan Rijnzathe 7, 3454PV DE MEERN,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.pwra.nl
Rijnzathe 7
3454PV DE MEERN
+31 88 5013870
JJA Wagelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van PWRA BV. Hij is te bereiken via info@pwra.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
PWRA BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via testjeasbest@pwra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PWRA BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– voor het ver
– PWRA BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
PWRA BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PWRA BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PWRA BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor alle (categorieën) van persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaringstermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
PWRA BV deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die wij vertrouwen. Dat zijn onze:

– Dienstverleners: we delen je persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om offertes te kunnen uitbrengen, betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, marketing communicaties te verspreiden, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren;
– Autoriteiten: we delen je persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden;
– Professionele adviseurs: we delen je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben.
PWRA BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PWRA BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PWRA BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PWRA BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar testjeasbest@pwra.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
PWRA BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PWRA BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via testjeasbest@pwra.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
PWRA BV
versie: 2021.01
datum: 17-05-2021

INHOUD:
ARTIKEL 1. DEFINITIES
ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 4. GEGEVENSVERSTREKKING, VERZENDING EN GEBRUIK VAN DOCUMENTEN
ARTIKEL 5. OFFERTES, AANBIEDINGEN
ARTIKEL 6. DERDEN
ARTIKEL 7. KWALITEITSEISEN
ARTIKEL 8. WERKTIJDEN
ARTIKEL 9. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE
ARTIKEL 10. PRIJZEN
ARTIKEL 11. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN
ARTIKEL 12. FACTURERING EN BETALING
ARTIKEL 13. ANNULERING
ARTIKEL 14. VERREKENING
ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSSTELLING
ARTIKEL 16. OVERMACHT
ARTIKEL 17. RECLAME
ARTIKEL 18. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
ARTIKEL 29. VRIJWARING
ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 21. PERSONEEL
ARTIKEL 22. CONVERSIE
ARTIKEL 23. GESCHILLEN
ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. PWRA BV: PWRA BV statutair gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te De Meern.
Kamer van Koophandel nummer: 77840194
b. Opdrachtnemer: PWRA BV
c. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met PWRA BV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
d. Werkzaamheden: die werkzaamheden welke PWRA BV volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten.
e. Deze Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden en de voorwaarden volgens
de RVOI 2001.
f. Algemene Voorwaarden: voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door PWRA BV.
g. RVOI: de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (versie 2001).

ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen, betalingen e.d. in verband met de door PWRA BV te leveren diensten, tenzij anders overeengekomen.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de RVOI met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de RVOI deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.3. Opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de RVOI inclusief de eventuele bijlagen. De RVOI is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001. De RVOI zijn op kantoor ter inzage beschikbaar en kunnen op verzoek per post of per e-mail worden toegezonden.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 17-05-2021.
2.6. PWRA BV behoudt zich het recht voor Deze Voorwaarden aan te passen, doch dienen wijzigingen gedurende een contractperiode tussen PWRA BV en Opdrachtgever 30 dagen tevoren door PWRA BV aan Opdrachtgever kenbaar te zijn gemaakt.
2.7. Afwijking van Deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.8. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.9. Indien de opdracht namens de Opdrachtgever wordt verstrekt door een derde, dan staat die derde er voor in dat de Opdrachtgever van Deze Voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, bij in gebreke blijven is de derde aan Deze Voorwaarden gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever. In dat geval zijn zowel de Opdrachtgever als de derde, jegens het adviesbureau, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst en Deze Voorwaarden voortvloeiende.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST EN INHOUD WERKZAAMHEDEN
3.1. Voor de levering van de diensten door PWRA BV zal Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze opdracht zal hij voor uitvoering van de werkzaamheden PWRA BV hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen.
3.2. Opdrachtverstrekkingen door Opdrachtgever aan PWRA BV kunnen per e-mail worden gedaan, echter is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van PWRA BV een getekend document te retourneren per gewone post naar een door PWRA BV
aangewezen adres, anderzijds wordt de in de overeenkomst genoemde periode van totstandkoming van het eindproduct opgeschort tot 1 dag na ontvangst van de getekende overeenkomst door PWRA BV
3.3. PWRA BV zal haar werkzaamheden goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de Opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.
3.4. Inspecties aan bouwkundige objecten of opstallen, of delen daarvan, zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen met vastlegging van voorhanden zijnde tekortkomingen.
3.5. De inspectie is een moment-opname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object of opstallen, of delen daarvan,. Opdrachtgever dient PWRA BV voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand te stellen.
3.6. Ten behoeve van inventarisaties vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe omgeving van het kruipluik. Beoordeling van de kruipruimte vindt uitsluitend plaats van de vanuit het luik zichtbare delen. Is er geen kruipluik aanwezig, dan zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer.
3.6a. Ten aanzien van aanwezige (elektrotechnische) installaties, leidingen, daken, schoorstenen en kanalen vindt uitsluitend een visuele bouwkundige inspectie plaats, voor zover die delen zonder breek- en/of nadere werkzaamheden te inspecteren zijn op het moment van de inspectie. Er vindt geen installatietechnisch onderzoek plaats. Daken die zich hoger dan 3.00 meter vanaf de begane grond bevinden, worden uitsluitend visueel geïnspecteerd.
De gesteldheid van dakconstructies en daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet zichtbaar, maken geen onderdeel uit van de inspectie. Voor inspecties van objecten die zich meer dan 3.00 meter boven de begane grond bevinden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klim- en klautermateriaal/ hoogwerkers dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat verkeert en kan worden toegepast in veilige situaties.
3.7. Rapportages naar aanleiding van bouwkundige inspecties zijn geldend tot 3 jaar na inspectiedatum en ondertekening van de rapportage, behoudens onvoorziene omstandigheden en extreme weersomstandigheden, waardoor de weergegeven staat van het object niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond ten tijde van de bouwkundige inspectie.
3.8. Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, bouwkundige staat, schimmel, zwam, houtworm, boktor, kadastrale uitmetingen en andere zaken met milieuaspecten, wordt door PWRA BV geen nader onderzoek verricht.
PWRA BV is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van (verborgen) lood in woningen.
3.9. Indien de opdracht inhoudt dat PWRA BV toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan PWRA BV alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

ARTIKEL 4. GEGEVENSVERSTREKKING, VERZENDING EN GEBRUIK VAN DOCUMENTEN
4.1. Opdrachtgever staat er voor in dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare gegevens ter hand zijn gesteld en dat de door hem te verstrekken gegevens actueel en juist zijn.
4.2. Kosten ten gevolge van vertraging en het verstrekken van onjuiste of niet actuele gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van PWRA BV komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.3. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door PWRA BV geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.
4.4. De door PWRA BV vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.5. Opdrachtgever vrijwaart PWRA BV voor alle aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op die (onderzoeks)rapporten.
4.6. PWRA BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan Opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel dan uitsluitend informatievoorziening.
4.7. PWRA BV is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door anderen gegeven interpretaties van rapportages.
4.8. Rapporten, adviezen, werkwijzen en andere geestesproducten van PWRA BV blijven ten allen tijde eigendom van PWRA BV. Het is niet toegestaan van enig onderdeel hiervan gebruik te maken buiten het kader van de opdracht die hiervoor was verstrekt, , al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren tenzij PWRA BV hiervoor vooraf formeel toestemming heeft verleend.
4.9. PWRA BV behoudt zich alle auteurs-, intellectuele eigendomsrechten betreffende haar aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten alsmede de bijbehorende stukken, waaronder ontwerpen, tekeningen en/of afbeeldingen, uitdrukkelijk voor, zodat zij onder meer niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mogen worden zonder schriftelijke toestemming van PWRA BV.

ARTIKEL 5. OFFERTES, AANBIEDINGEN
5.1. Door PWRA BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot het moment van herroeping of tot 30 dagen na dagtekening van de offerte.
5.2. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en de acceptatie daarvan door Opdrachtgever sprake is van een significante wijziging van terzake geldende wet- en/of regelgeving welke ogenblikkelijk effect heeft op dede uitgebrachte offerte, is de betreffende offerte vervallen en brengt PWRA BV binnen 14 dagen een nieuwe offerte uit onder vermelding van een nieuwe termijn van gestanddoening.
5.3. Hoewel PWRA BV de nodige zorgvuldigheid betracht bij het formuleren van haar aanbiedingen en offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (toekomstige) rechtsbetrekking tussen PWRA BV en Opdrachtgever (kunnen) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden en/of de kosten hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. PWRA BV kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen gegevens.
5.4. PWRA BV is gerechtigd om, indien de opdracht voor het werk niet aan haar wordt gegund, de kosten voor ontwerp-, teken- en bestekwerk welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding of offerte te kunnen verstrekken, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. DERDEN
6.1. PWRA BV werkt op verzoek van Opdrachtgever mogelijk samen met derden. PWRA BV is voor het werk verricht door deze derden niet aansprakelijk tenzij en voor zover PWRA BV deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de RVOI. Opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan PWRA BV te verstrekken gegevens.
6.2. Indien PWRA BV in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meerdere bureaus of deskundigen inschakelt, zal PWRA BV voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens PWRA BV aansprakelijk is.

ARTIKEL 7. KWALITEITSEISEN
7.1. PWRA BV heeft ten aanzien van de door haar te verrichten werkzaamheden een inspanningsverplichting.
7.2. Alle door PWRA BV aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten. PWRA BV is gerechtigd beperkte afwijkingen door te voeren tot circa 5% van de maatvoering.

ARTIKEL 8. WERKTIJDEN
8.1. Alle genoemde werkzaamheden en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 en aaneengesloten perioden van werkzaamheden. Er wordt uitgegaan van 44 werkbare weken per kalenderjaar.

ARTIKEL 9. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE
9.1. Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat PWRA BV of haar medewerkers onbelemmerde vrije toegang heeft tot alle door haar te onderzoeken / te inspecteren percelen, bouwkundige opstallen en ruimten. Indien de Opdrachtgever niet de eigenaar is van het perceel, bouwkundige opstal(len) of ruimte(n) dient door de Opdrachtgever of diens gemachtigde de eventueel benodigde toestemmingen of vergunningen te worden aangevraagd. Eventuele schade(n), vertragingen of wachttijden voor PWRA BV, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming of vergunning, is voor rekening van Opdrachtgever.
9.2. PWRA BV is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke oorzaak, aan eigendommen van Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van bij PWRA BV in dienst zijnde personeel of personen voor wie PWRA BV krachtens de wet aansprakelijk is.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart PWRA BV voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.
9.4 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de installatie ten aanzien waarvan PWRA BV werkzaamheden dient te verrichten, de ruimten van waaruit de installatie moet kunnen worden onderzocht en de monsterpunten van waaruit water dient te worden getapt.
9.5 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij in verband met de door werknemers van PWRA BV dan wel door haar ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen (zoals met betrekking tot het terrein waarop, de ruimten waarin en de installatie ten aanzien waarvan werkzaamheden door PWRA BV of door haar ingeschakelde derden dienen te worden verricht).
9.6 De Opdrachtgever dient de voor de werkzaamheden van PWRA BV benodigde informatie en materialen tijdig aan te leveren. Ingeval van werkzaamheden door PWRA BV ten aanzien van een (water)installatie dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat PWRA BV tijdig de beschikking krijgt over actuele plattegronden en (revisie)tekeningen van de betreffende installatie en dat PWRA BV op de hoogte wordt gesteld van eventuele gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen bij of in verband met de werkzaamheden van PWRA BV. Tevens dient de Opdrachtgever er in dat geval voor zorg te dragen dat één of meer medewerkers van de Opdrachtgever en/of de installateur die relevante kennis hebben over de plaatsing, aard en werking van de betreffende installatie beschikbaar is (zijn) ten tijde van de werkzaamheden door PWRA BV ten aanzien van de betreffende installatie.

ARTIKEL 10. PRIJZEN
10.1. Alle door PWRA BV gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders aangegeven en zijn gebaseerd op één gesloten totaalopdracht middels een raamcontract.
10.2. De door PWRA BV gehanteerde tarieven worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Als basis voor de lonen wordt de geldende CBS index “Zakelijke Dienstverlening” gehanteerd. Prijsverhogingen voor materialen worden geheel doorberekend.
10.3. PWRA BV is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid tussentijds te wijzigen.
10.4. Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan Opdrachtgever meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
10.5. In afwijking van het bepaalde in 10.3 kan in geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de maatregel.
10.6. Regiewerkzaamheden door PWRA BV worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal werkelijk gemaakte uren.

ARTIKEL 11. UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN
11.1. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever PWRA BV schriftelijk in gebreke te stellen.
11.2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de uitvoeringstermijn van de overeenkomst aan op het moment dat de betaling door PWRA BV is ontvangen.
11.3. Indien de aanvangsdatum van de werkzaamheden van PWRA BV meer dan drie maanden opschuiven na het sluiten van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als onderbreking van de opdracht zoals vermeld in artikel 15 van de RVOI 2001. In dat geval worden de werkzaamheden van PWRA BV afgesloten en afgerekend, naar de stand van de werkzaamheden. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 van de RVOI 2001 zal bij voortgang van de werkzaamheden van PWRA BV opnieuw worden geoffreerd en dient terzake een nieuwe overeenkomst te worden gesloten.

ARTIKEL 12. FACTURERING EN BETALING
12.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering van hem met de vordering van PWRA BV te compenseren. Alle betalingen dienen der halve zonder enige aftrek of schuldvergelijk plaats te vinden. Betaling dient te geschieden door middel van storting ten gunste van een door PWRA BV aan te wijzen bankrekening.
12.2. Verrichte werkzaamheden op basis van nacalculatie worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren en kosten.
12.3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning, direct in verzuim en wordt over de openstaande vordering een direct opeisbare rente van 2,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand.
12.4. Indien tijdige betaling door Opdrachtgever achterwege is gebleven is PWRA BV tevens gerechtigd haar vorderingen uit handen te geven en is Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die PWRA BV moet maken om haar vordering(en) te incasseren. Waarvan de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,00.
12.5. Betalingen van Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.
12.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van PWRA BV en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens PWRA BV onmiddellijk opeisbaar zijn. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 13. ANNULERING
13.1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door Opdrachtgever, heeft PWRA BV recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een geraamde winstopslag.
13.2. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulering door Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht om aan PWRA BV te vergoeden:
- de honorering naar de stand van de werkzaamheden
- de gemaakte kosten
- de gemaakte toezichtkosten
- de kosten voortvloeiend uit de eventueel door PWRA BV voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

ARTIKEL 14. VERREKENING
14.1. PWRA BV is gerechtigd van Opdrachtgever ontvangen betalingen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de openstaande facturen in volgorde van ouderdom.

ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSSTELLING
15.1. PWRA BV kan, voor zover zij tot een prestatie gehouden is onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten of de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, totdat volledige betaling van enig achterstallig bedrag is ontvangen.
15.2. Opdrachtgever verleent aan PWRA BV op eerste verzoek, al dan niet aanvullende, zekerheid tot betaling.
15.3. Al hetgeen Opdrachtgever aan PWRA BV uit hoofde van een gesloten overeenkomst verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtgever, besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de rechtspersoon van Opdrachtgever en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Opdrachtgever.
15.4. In de gevallen van (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement is PWRA BV bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van PWRA BV passende zekerheid voor al hetgeen Opdrachtgever aan PWRA BV verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, zulks onverminderd het recht van PWRA BV op schadevergoeding.

ARTIKEL 16. OVERMACHT
16.1. Indien PWRA BV door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, heeft zij ofwel het recht de uitvoeringtermijn te verlengen met de duur van de overmacht ofwel het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
16.2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor PWRA BV redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te leveren. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: oorlog, oproer, terreur, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 17. RECLAME
17.1. Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als PWRA BV er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd.
17.2. Door PWRA BV aan Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

ARTIKEL 18. TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
18.1. PWRA BV is in geval van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van werkzaamheden ten opzichte van Opdrachtgever slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de desbetreffende opdracht. PWRA BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade waaronder vervolgschade. Evenmin is PWRA BV gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies of vernietiging van data, of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
18.2. PWRA BV is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig moment gegeven, adviezen, voor zover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van door de directie van PWRA BV aan Opdrachtgever aangewezen personeelsleden van PWRA BV.
18.3. Ingeval van inventarisaties is PWRA BV nimmer aansprakelijk voor niet geconstateerde loodtoepassingen die ten tijde van de inspectie niet visueel waarneembaar waren. Belemmerende factoren hierbij kunnen zijn: weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerking en dergelijke. PWRA BV is in dit verband ook nimmer aansprakelijk bij verborgen loodtoepassingen. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat PWRA BV door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
18.4. Aansprakelijkheid van PWRA BV is in ieder geval uitgesloten ingeval:
- van verkeerde kostenbegroting en/of prijsopgaven en/of waarderingen, aangezien het ramingen betreffen;
- het niet, of niet volkomen, vermelden van bodemverontreiniging of milieuschade;
18.5. In de uitvoering van opdrachten ter zake bouwmanagement en bouwbegeleiding is eerst dan sprake van tekortschieten zijdens PWRA BV, indien PWRA BV bij de uitvoering van de opdracht niet handelt of heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend adviesbureau in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Voorts zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat PWRA BV door Opdrachtgever in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
18.6. De door PWRA BV te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 10.000,-. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de Opdrachtgever consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 1.000,-, de te vergoeden schade maximaal € 1.000,-.
18.7. Elke aansprakelijkheid van PWRA BV t.b.v. sloopbegeleiding en/ of loodsanering begeleiding vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Voor de geldigheid en aansprakelijkheid van PWRA BV voor loodinventarisatie rapportages van woningen geldt een maximum van 3 jaar na inspectiedatum. Elke aansprakelijkheid van PWRA BV vervalt door verloop van 3 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed PWRA BV in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

ARTIKEL 19. VRIJWARING
19.1. Opdrachtgever vrijwaart PWRA BV voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden verricht door werknemers van PWRA BV op verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken van de tussen PWRA BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
19.2. Opdrachtgever vrijwaart PWRA BV voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de rapportages en/of adviezen van PWRA BV. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING
20.1. Opdrachtgever en PWRA BV zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 21. PERSONEEL
21.1. Opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van PWRA BV, geen bij PWRA BV in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

ARTIKEL 22. CONVERSIE
22.1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

ARTIKEL 23. GESCHILLEN
23.1. Voor geschillen aangaande de levering van diensten zal een onafhankelijke geschillen commissie worden aangewezen.
23.2. In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande advieswerkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de gewone rechter, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT
24.1. De overeenkomst tussen PWRA BV en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.